Về Hội
Giới thiệu Hội

   

Hội Ô tô và Thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội Ô tô Thành phố) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phô Hồ Chí Minh, hoạt động về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, giảng dạy, quản lý và kinh doanh ôtô, xe máy và các loại thiết bị động lực khác; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển ngành công nghiệp ô tô của Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quá trình hình thành và phát triển

Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh được chính thức thành lập ngày 17 tháng 10 năm 1998 theo quyết định số 5476/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 03 tháng 11 năm 1998, theo quyết định số 42/QĐ-LHH-98, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh công nhận Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh là thành viên chính thức của Liên hiệp hội.

Ngày 03 tháng 12 năm 1998, Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam ra quyết định công nhận Ban Chấp hành và Ban Thường vụ của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12 tháng 5 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 2694/QĐ-UB-VX công nhận Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên (1999 – 2003) của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 30 thành viên với Ông Võ Hoàng Tách là Chủ tịch.

Cùng ngày 12 tháng 5 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 2695/QĐ-UB-VX phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17 tháng 5 năm 2008, Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2008 – 2013). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới bao gồm 11 thành viên với ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch.

Năm 2011, do biến động nhân sự, Hội đã tổ chức Đại hội bất thường để bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành và bầu lại các chức danh lãnh đạo của Hội. Ban Chấp hành mới bao gồm 13 thành viên với ông Trần Quốc Toản là Chủ tịch.

Tháng 4 năm 2015, Hội Ô tô Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới với 11 thành viên, trong đó hầu hết là đại diện từ các doanh nghiệp và nhà trường. Chủ tịch Hội hiện nay là ông Trần Quốc Toản.

Hiện nay, Hội đang tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội viên